Podmienky používania

Podmienky používania stránok HladoHlas.

 

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webovú stránku www.hladohlas.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte prosím našu webovú stránku.

 

Všeobecné informácie

HladoHlas sa snaží, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webovej adresy www.hladohlas.sk, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu HladoHlas ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy. Ďalej si vyhradzuje úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. HladoHlas nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

HladoHlas nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

HladoHlas nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

HladoHlas nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

 

Autorské práva

Webová stránka Hladohlas, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom ministerstva.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií Hladohlas a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy.