Podmienky používania

Nasledujú podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou HIRAX Shop (prevádzkovateľ a majiteľ Ing. Baričák Pavel HIRAX Records). Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto podmienkam, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Spoločnosť HIRAX Shop môže podmienky používania a informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť.  HIRAX Shop môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia urobiť vylepšenia alebo zmeny v produktoch, službách alebo programoch, popísaných na tejto stránke.

 

Všeobecné podmienky

Táto webová stránka obsahuje informácie a vyhlásenia o autorských právach, ktorých podmienky sú záväzné. Súvisiace informácie nájdete v tabuľke s názvom "Informácie o autorských právach a ochranných známkach".

Táto stránka a ani jej obsah sa nemôže kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, posielať, prenášať, distribuovať alebo používať na vytváranie odvodených diel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HIRAX Shop . Spoločnosť HIRAX Shop vám poskytuje nevýhradné, neprevoditeľné a vecne obmedzené oprávnenie na prezeranie týchto webových stránok na vašom počítači na osobné a nekomerčné použitie. Toto oprávnenie je podmienené tým, že nebudete meniť zobrazený obsah tejto webovej stránky, porušovať autorské práva, ochranné známky a ani iné vyhlásenia o autorských právach, a taktiež súhlasom so všetkými podmienkami a vyhláseniami, ktoré sú súčasťou obsahu alebo sú inak stanovené na tejto stránke. Napriek tomu, ľubovoľný softvér a materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii na stiahnutie alebo používanie a obsahujú vlastné licenčné podmienky a vyhlásenia sa budú riadiť týmito podmienkami a vyhláseniami.

Nesúhlas s podmienkami a vyhláseniami na tejto stránke bude mať za následok automatické zrušenie všetkých práv, ktoré vám boli udelené, bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete povinný okamžite zničiť všetky vami vytvorené alebo stiahnuté kópie materiálov, ktoré vlastníte. Okrem obmedzeného oprávnenia, popísaného v predchádzajúcom odseku,   HIRAX Shop nezaručuje žiadne výslovné ani odvodené oprávnenia alebo licencie podliehajúce patentom, ochranným známkam, autorským právam alebo inému fyzickému alebo duševnému vlastníctvu. Obsah tejto webovej stránky nemôžete použiť na inej webovej stránke, ani na žiadnom inom médiu.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke nemusia byť korektné, aktuálne alebo úplné a táto stránka môže obsahovať technické nepresnosti alebo tlačové chyby. HIRAX Shop nepreberá žiadnu zodpovednosť (a zrieka sa zodpovednosti) za aktualizáciu tejto webovej stránky a zachovanie aktuálnosti uvedených informácií, ani za presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek tu uvedených informácií. Z tohto dôvodu by ste si mali presnosť a úplnosť všetkých uvedených informácií overiť, kým urobíte nejaké rozhodnutia súvisiace so službou, produktom alebo predmetnou vecou, popísanou na tejto stránke.

HIRAX Shop  neposkytuje žiadne záruky, že oznámené problémy budú spoločnosťou  HIRAX Shop vyriešené, aj keď HIRAX Shop vyžaduje poskytovanie týchto informácií s cieľom zisťovania nových problémov.

 

Utajené informácie

HIRAX Shop si prostredníctvom svojej webovej stránky neželá prijímať dôverné ani zákonom chránené informácie. Presvedčte sa prosím, či informácie alebo materiály zasielané do HIRAX Shop, nie sú dôverné. Zaslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov do   HIRAX Shop poskytujete tejto spoločnosti neobmedzené a neodvolateľné oprávnenie na použitie, reprodukciu, zobrazovanie, vykonávanie, prenos, distribúciu, verejné rozširovanie, vykonávanie, modifikáciu, vytváranie odvodených diel a iné bezplatné používanie týchto materiálov alebo informácií. Taktiež dávate svoj súhlas k tomu, aby HIRAX Shop mohol slobodne použiť ľubovoľné myšlienky, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám z akéhokoľvek dôvodu zašlete. Naša spoločnosť však nezverejní vaše meno, ani nebude iným spôsobom publikovať skutočnosť, že ste nám zaslali určité materiály, pokiaľ: (a) nám neposkytnete povolenie použiť vaše meno; alebo (b) vám najprv neoznámime, že materiály alebo iné informácie, ktoré zašlete prostredníctvom týchto stránok, budú publikované alebo inak použité spolu s uvedením vášho mena; alebo (c) tak nebudeme musieť urobiť podľa zákona. S osobnými údajmi, ktoré pošlete spoločnosti HIRAX Shop za účelom získania produktov a služieb bude HIRAX Shop zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia a osobných údajov. Informácie o pravidlách ochrany súkromia a osobných údajov HIRAX Shop  nájdete v záložke "Súkromie".

 

Obchodné vzťahy

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a zdroje informácií iných spoločností, ako HIRAX Shop. HIRAX Shop  neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa iných webových stránok alebo informačných zdrojov od iných spoločností ako HIRAX Shop (vrátane webových stránok spoločnosti HladoHlas), ktoré môžete navštíviť prostredníctvom týchto stánok. Odkazy na webové stránky iných spoločností ako HIRAX Shop nie sú myslené ako súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo využívaním služieb ich vlastníka. Navyše HIRAX Shop sa nepodieľa a ani nie je zodpovedná za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré vám vzniknú s inými spoločnosťami, ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozviete na stránkach HIRAX Shop . Na základe týchto skutočností potvrdzujete, že spoločnosť HIRAX Shop nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nezodpovedá za ich obsah, služby alebo iné materiály, ktorá sú dostupné z týchto stránok alebo zdrojov.

Keď navštívite webové stránky, ktoré nie sú stránkami HIRAX Shop , i keď môžu obsahovať logo HIRAX Shop, je potrebné pochopiť, že ide o stránky nezávislé od HIRAX Shop, a že HIRAX Shop nekontroluje ich obsah. Je na vás, aby ste pri zvolení akejkoľvek webovej stránky vykonali opatrenia na zabránenie tomu, aby táto stránka obsahovala vírusy, červy, trójske kone a iné položky deštruktívneho charakteru.

 

Odkazy na túto webovú stránku

Všetky odkazy na túto webovú stránku musia byť písomne odsúhlasené spoločnosťou HIRAX Shop, okrem prípadov, keď HIRAX Shop odsúhlasila odkazy, v ktorých odkazom aktivovaný odkaz a stránky nemôžu (1) vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na tejto webovej stránke alebo používať iné techniky, ktoré by nejakým spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu tejto stránky, (2) nesprávne opísať váš vzťah so spoločnosťou HIRAX Shop , (3) tvrdiť, že HIRAX Shop schvaľuje a súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo ponukami vašich služieb a produktov a (4) prezentovať nesprávne alebo zavádzajúce dojmy o spoločnosti HIRAX Shop alebo inak poškodiť dobré meno alebo ochranné známky spoločnosti HIRAX Shop. Ďalšou podmienkou povolenia odkazovania na túto stránku je váš súhlas s tým, že spoločnosť HIRAX Shop môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na túto webovú stránku. V takomto prípade súhlasíte, že okamžite odstránite všetky odkazy na túto webovú stránku a prestanete používať ochrannú známku HIRAX Shop.

 

Preklady

Niektorý text na tejto webovej stránke môže byť dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Tieto preklady sú k dispozícii pre vaše pohodlie a HIRAX Shop nezaručuje a nepotvrdzuje správnosť alebo úplnosť tohto prekladu, bez ohľadu na to, či bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom. Dodatočné informácie nájdete v nasledujúcom texte.

 

OBMEDZENIE ZÁRUK

POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK JE NA VAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. VŠETKY TU UVEDENÉ MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. HIRAX SHOP SA ZRIEKA V CELOM ROZSAHU V ZÁKONOM POVOLENEJ MIERE VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH, ODVODENÝCH, ZÁKONNÝCH A OSTATNÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. HIRAX Shop NEZARUČUJE ANI TO, ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE NEPRETRŽITE FUNKČNÁ, AKTUÁLNA, BEZPEČNÁ A NEBUDE OBSAHOVAŤ ŽIADNE CHYBY.

AK SI STIAHNETE ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZÍSKATE MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY ALEBO SLUŽBY, KONÁTE TAK NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK S TÝM SÚVISIACE POŠKODENIA, VRÁTANE STRATY ÚDAJOV ALEBO ZNIČENIA SYSTÉMU POČÍTAČA.

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ZÁRUK, V TAKOM PRÍPADE SA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA NEMUSIA TÝKAŤ.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

HIRAX SHOP NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÝ ŽIADNEMU SUBJEKTU ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO SÚVISIACE POŠKODENIA ŽIADNEHO TYPU, AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO Z WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO ZDROJOV, KU KTORÝM TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA PRISTUPUJE, ALEBO NA KTORÉ OBSAHUJE ODKAZY, ANI ZA POUŽÍVANIE, SŤAHOVANIE ALEBO PRÍSTUP K ĽUBOVOĽNÝM MATERIÁLOM, INFORMÁCIÁM, PRODUKTOM ALEBO SLUŽBÁM, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA UŠLÝ ZISK, PREVÁDZKOVÉ PORUCHY, STRATU ÚSPOR ALEBO STRATU PROGRAMOV, PRÍPADNE INÝCH ÚDAJOV, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ HIRAX Shop, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TEJTO MOŽNOSTI INFORMOVANÍ. TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA TÝKA VŠETKÝCH ŽALOBNÝCH NÁROKOV ZALOŽENÝCH NA ZMLUVE, ZÁRUKE ALEBO ÚMYSELNOM POŠKODENÍ.

Pre špecifické materiály, informácie, produkty, softvér a služby, ponúkané na tejto webovej stránke, môžu platiť dodatočné alebo odlišné podmienky a vyhlásenia. V prípade akéhokoľvek sporu budú mať tieto dodatočné alebo odlišné podmienky a vyhlásenia prednosť pred týmito podmienkami používania. Pozrite si príslušnú zmluvu alebo vyhlásenie.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v HIRAX Shope!


Váš nákupný košík je prázdny

Košík

Nový tovar

Topánky steel
Zelená - VýPREDAJ
Nová cena: 69,99 €82,99 € (ušetríte 15.66%)

Akcie

CD
ELDERGRAAD
Nová cena: 4,99 €8,49 € (ušetríte 41.22%)

Výpredaj

Nášivka vyšívaná
OXYMORON
Nová cena: 1,99 €3,99 € (ušetríte 50.13%)

Nová Hiraxova kniha Vždy pripravený! (Socializmus, Heavy Metal a čučo)

 

Akcia na letné tričká