Zákon č. 102/2014 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z. z., 391/2015 Z. z.)

 

Čiastka

38/2014

Platnosť od 23.04.2014

Účinnosť od 01.02.2016

 

Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014 okrem čl. I až III, čl. V bod 2,

čl. VI, čl. VIII bodov 2, 4 až 6, 8 až 10, 19 až 24, 28, 31 a 36 a čl. XII

bodov 1 až 5, 12, 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. júna 2014.

Zaradené v právnych oblastiach

 

102

ZÁKON

z 25. marca 2014

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

________________________________________

Čl. I

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov1) a povinnosti

predávajúcich2) pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb3) na základe

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a predaja

tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov

dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je

a) poskytovanie sociálnych služieb4) a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately,5)

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti6) a služby súvisiace s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti,7)

c) poskytovanie finančných služieb,8)

d) prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,

e) nájom nehnuteľnosti na účel bývania,

f) zhotovenie stavby alebo podstatná zmena stavby, na ktorú sa vyžaduje

stavebné povolenie,

g) časovo obmedzené užívanie ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých

rekreačných služieb, ich výmena a sprostredkovanie ich ďalšieho predaja,9)

h) ambulantný predaj10) potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na

bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich predávajúci dodáva spotrebiteľovi

pravidelne domov alebo na pracovisko,

i) predaj hnuteľných vecí na základe núteného výkonu súdnych alebo iných

rozhodnutí.

(3) Tento zákon sa ďalej nevzťahuje na

a) zmluvy o obstaraní zájazdu,

b) zmluvy uzavreté prostredníctvom predajných automatov alebo prevádzkových

priestorov s automatizovaným systémom predaja,

c) zmluvy uzavreté s podnikateľom podľa osobitného predpisu11)

1. prostredníctvom verejných telefónnych automatov na účely ich použitia,

alebo

2. predmetom ktorých je jedno volanie, jednorazové pripojenie na internet

alebo odoslanie jednej faxovej správy,

d) zmluvy o hazardných hrách,12)

e) predaj tovaru prostredníctvom dobrovoľnej dražby,13)

f) zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluvu o združenej dodávke elektriny,

zmluvu o pripojení do distribučnej siete alebo zmluvu o pripojení do

distribučnej sústavy,14)

g) zmluvu o dodávke vody verejným vodovodom alebo zmluvu o odvádzaní

odpadových vôd verejnou kanalizáciou.15)

(4) Tento zákon sa okrem § 4 ods. 1 až 3 nevzťahuje na zmluvy o preprave

osôb.

(5) Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a

osobitné predpisy,16) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 2

(1) Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva

medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne

prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie

bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä

využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného

listu alebo ponukového katalógu.

(2) Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na

účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na

mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré

nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom

prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom

oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým

priestorom predávajúceho, alebo

d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

(3) Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona

rozumie akákoľvek zmluva,

a) na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva

a zmluva o dielo, alebo

b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

(4) Dohodou o predplatnom sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, ktorou sa

predávajúci zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný

tovar alebo poskytovať službu počas predplateného obdobia a spotrebiteľ sa

zaväzuje zaplatiť za túto dodávku alebo poskytnutie služby cenu za príslušné

časové obdobie.

(5) Doplnkovou zmluvou sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, na základe

ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá

súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo služba

poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej

uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že

spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení

povinností z tejto zmluvy.

(6) Prevádzkovými priestormi sa na účely tohto zákona rozumie

prevádzkareň17) alebo iný priestor, kde predávajúci zvyčajne vykonáva svoju

podnikateľskú činnosť alebo povolanie. Na účely tohto zákona sa za

prevádzkareň nepovažujú prevádzkové priestory využívané predávajúcimi a

organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutočňovanie

jednorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít.

(7) Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý

umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované

informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie

zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené

reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD,

DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

(8) Elektronickým obsahom sa na účely tohto zákona rozumejú dáta vytvorené a

poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie,

hry, hudba, videá alebo texty.

§ 3

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi

spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná,18)

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom

použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby,

v mene ktorej predávajúci koná,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre

kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a

číslo faxu, ak ich má,

d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na

ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať

sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v

písmene b),

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a

všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby

nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj

náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak

tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej

ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu

uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje

spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno

určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné

využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci

zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch

uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a

postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň

poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od

zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na

jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu

za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od

zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4

ods. 6,

k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy,

prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na

odstúpenie od zmluvy,

l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa

všeobecného predpisu,19)

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom

alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný

predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o

existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po

predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania,21) ktoré sa

predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s

nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu

určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri

ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach

vypovedania zmluvy,

p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich

zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť

inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na

jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký

záväzok,

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných

opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom,

o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to

vhodné,

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom

systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia

sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie

alternatívneho riešenia sporu.

(2) Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku

diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom

nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej

podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom

nosiči.

(3) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj

na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu

nedodávaného na hmotnom nosiči.

(4) Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za

splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené

poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v

prílohe č. 2.

(5) Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných

strán.

(6) Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných

poplatkov alebo iných nákladov podľa odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na

vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto

náklady alebo poplatky uhradiť.

(7) Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je

dotknutá jeho povinnosť podľa § 4 ods. 1.

(8) Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša

predávajúci.

Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho

§ 4

(1) Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ

zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických

prostriedkov, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky

spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa §

3 ods. 1 písm. a), e), o) a p).

(2) Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že

bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak

je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie

podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia

musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením "objednávka s

povinnosťou platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou

vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť

cenu.

(3) Ak je nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 spôsobilé uviesť spotrebiteľa

do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby

alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za

dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

(4) Na webovom sídle predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia

postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o

prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch

platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu.

(5) Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie,

ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií,

predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto

prostriedku uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a

o) tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať

alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 poskytne predávajúci

spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej

komunikácie.

(6) Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred

uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie

služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je

povinný

a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania

služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom

poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby

pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že

spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

(7) V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho musí byť výslovný súhlas podľa odseku 6 zaznamenaný na

trvanlivom nosiči.

(8) Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom

nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný

a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania

elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca

právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania

elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a

vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

(9) Ustanovenia o elektronickom uzatváraní zmlúv a zadávaní elektronických

objednávok podľa osobitného predpisu22) nie sú dotknuté.

§ 5

(1) Ak predávajúci telefonicky kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na

uzavretie zmluvy, musia byť spotrebiteľovi na začiatku každého rozhovoru

oznámené identifikačné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej sa

hovor uskutočňuje, v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. b), obchodný zámer

telefonickej komunikácie, a ak ide o odplatnú zmluvu, aj informácia o

povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a

poplatky.

(2) Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru

z podnetu predávajúceho podľa odseku 1, je uzavretá, keď je vyjadrenie

súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu v písomnej forme23) doručené

predávajúcemu.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 má predávajúci aj vtedy, ak kontaktuje

spotrebiteľa s ponukou na zmenu uzavretej zmluvy.

(4) Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných

počas telefonického rozhovoru podľa odseku 1 podľa osobitného predpisu.24)

§ 6

(1) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na

diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi

potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať

a) všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, ak predávajúci neposkytol tieto

informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy

uzavretej na diaľku, a

b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6

písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak boli poskytnuté.

(2) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej

podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom

nosiči

a) vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,

b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6

písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak boli poskytnuté.

Odstúpenie od zmluvy

§ 7

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve

odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj

bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je

predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na

hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm.

h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie

po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1

písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od

zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

(4) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ

alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti

objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,

okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom

prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia

prvého dodaného tovaru.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru,

aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom

spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom

poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu

cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže

dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,

tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného

spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal

bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní

neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase

uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch

a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže

ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne

požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých

predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na

vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho

u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových

záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak

spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o

predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava

tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo

poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa

ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase

alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho

poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ

vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca

právo na odstúpenie od zmluvy.

§ 8

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1

u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom

nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na

odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie

spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie

o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od

zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o

odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň

lehoty podľa § 7 ods. 1.

(3) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o

odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného

použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie

na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm.

b) až d) alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená

predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je

oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa

osobitného predpisu,25) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za

doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

(4) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ

odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára

na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia

od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá

doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od

spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v

súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb

uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, ak je predmetom

zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša

spotrebiteľ.

§ 9

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo

dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky

platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a

poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1

rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je

dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe

platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie

poplatky.

(3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak

si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší

bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa

rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a

nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy

a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu

poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje

náklady v lehote podľa odseku 1.

(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci

nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu

je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo

prostredníctvom ním poverenej osoby.

§ 10

(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy

zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej

predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si

tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota

podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na

prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

(2) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe

zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou,

predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti

zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

(3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To

neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si

nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

(4) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v

dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ

nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil

informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.

1 písm. h).

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania

služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný

uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez

ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm.

h) alebo písm. j),

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím

poskytovania služby podľa § 4 ods. 6,

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je

dodávaný na hmotnom nosiči, ak

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím

poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8,

2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1

alebo ods. 2 písm. b).

(7) Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie

práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších

nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Predajná akcia

§ 11

(1) Predajná akcia je akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov,

organizovaná na základe pozvánky alebo iného spotrebiteľom adresovaného

oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie (ďalej len "pozvánka"),

ktorej predmetom je najmä prezentácia, ponuka alebo predaj tovaru alebo

poskytnutie služieb a počas ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení

ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom.

(2) Za predajnú akciu sa nepovažuje

a) predaj na verejnej dražbe alebo

b) akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky a konzumácie výrobkov a

ich predaja, ak nie sú predvádzané a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo

služby.

(3) Organizátor predajnej akcie (ďalej len "organizátor") alebo predávajúci

je povinný najneskôr 20 dní pred uskutočnením predajnej akcie písomne

oznámiť uskutočnenie predajnej akcie (ďalej len "písomné oznámenie")

Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len "ústredný

inšpektorát") a inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnému

podľa miesta konania predajnej akcie.

(4) V písomnom oznámení podľa odseku 3 organizátor alebo predávajúci

a) uvedie

1. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania organizátora alebo

predávajúceho,

2. presné miesto a čas konania predajnej akcie vrátane uvedenia adresy a

označenia priestorov, kde sa predajná akcia uskutoční, a navrhovaný časový

harmonogram predajnej akcie,

3. zameranie predajnej akcie vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré

budú na predajnej akcii predvádzané a predávané, a uvedenia ceny, za ktorú

budú ponúkané spotrebiteľom,

4. predpokladaný počet účastníkov, a ak je predajná akcia určená pre

konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj jej označenie,

5. presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude

môcť spotrebiteľ uzavrieť zmluvu,

6. miesto, dátum a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou

predajnej akcie je aj doprava spotrebiteľov na miesto konania predajnej

akcie, a

b) priloží

1. vyhotovenie pozvánky a

2. návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii

uzavrieť.

(5) Úplné znenie písomného oznámenia podľa odseku 4 ústredný inšpektorát

zverejní najneskôr päť dní pred konaním predajnej akcie na svojom webovom

sídle. Ak organizátor alebo predávajúci nedoručí písomné oznámenie v rozsahu

a s náležitosťami podľa odseku 4 najneskôr v lehote podľa odseku 3, ústredný

inšpektorát písomné oznámenie na webovom sídle nezverejní. Ústredný

inšpektorát písomné oznámenie nezverejní ani vtedy, ak je štatutárnym

orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá

je organizátorom alebo predávajúcim, nedôveryhodná osoba; za nedôveryhodnú

osobu sa považuje osoba, ktorá bola v čase konania predajnej akcie, počas

ktorej došlo k osobitne závažnému porušeniu tohto zákona, za ktoré bolo

predávajúcemu alebo organizátorovi predajnej akcie zrušené živnostenské

oprávnenie, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo

spoločníkom v spoločnosti, ktorá túto predajnú akciu organizovala alebo na

nej vystupovala ako predávajúci.

(6) Pozvánka musí obsahovať náležitosti podľa odseku 4 písm. a).

(7) Na predajnej akcii možno predvádzať, ponúkať na predaj a predávať iba

tovar a poskytovať iba služby, ktoré boli oznámené v súlade s odsekom 4

písm. a) tretím bodom, a to za cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnom

oznámení.

(8) Zmluva uzavretá počas predajnej akcie, vrátane zmluvy od nej

závislej,26) nevznikne, ak

a) organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosť podľa odseku 3,

b) ústredný inšpektorát z dôvodu podľa odseku 5 druhej vety písomné

oznámenie nezverejní,

c) organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s

písomným oznámením a jeho náležitosťami doručeným v lehote podľa odseku 3

alebo

d) jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s

odsekom 7.

(9) Ustanovenia odsekov 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 sa nepoužijú na predajnú

akciu, ktorá sa uskutočňuje pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, a

počas ktorej dochádza k ponuke alebo predaju tovarov alebo služieb na

základe ponukového katalógu predávajúceho, ak

a) má spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s ponukovým katalógom aj v

neprítomnosti predávajúceho,

b) v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve

spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo

odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a

c) počas predajnej akcie je spotrebiteľom predvádzaný alebo ponúkaný na

predaj výlučne tovar alebo služby uvedené v ponukovom katalógu.

§ 12

(1) Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii

osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou; to neplatí, ak účasť nie je možná z

dôvodu naplnenia počtu účastníkov predajnej akcie. Účasť na predajnej akcii

nemožno odmietnuť osobe, ktorej prepravu na miesto konania predajnej akcie

zabezpečil organizátor alebo predávajúci.

(2) Počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od

zmluvy nemožno od spotrebiteľa požadovať alebo prijať plnenie predstavujúce

cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť; to isté platí, ak ide o

preddavok súvisiaci s uhradením ceny za tovar alebo službu alebo o poplatok

spojený s uzavretím zmluvy alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

Predávajúci nesmie ani nabádať spotrebiteľa na plnenie podľa prvej vety.

(3) Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebiteľa počas predajnej akcie,

vrátane sprievodných činností, najmä zlosovania, hry o ceny, darovania

tovaru alebo služieb alebo iných sprievodných činností smerujúcich k

spotrebiteľovi, oddeľovať od ostatných účastníkov predajnej akcie alebo

vystavovať ho ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za

následok neprimerané ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa o kúpe ponúkaného

tovaru alebo služby.

(4) Ak je súčasťou predajnej akcie doprava spotrebiteľov na miesto konania

predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci je povinný zabezpečiť aj

dopravu spotrebiteľov z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu

uvedeného v pozvánke alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta.

Organizátor alebo predávajúci nesmie dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu, že

spotrebiteľ neurobí rozhodnutie o kúpe ponúkaného tovaru alebo služby.

(5) Porušenie povinností podľa odsekov 1 až 4 organizátorom alebo

predávajúcim sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti

organizátora alebo predávajúceho.27)

§ 13

Povinnosti organizátora a predávajúceho podľa § 11 a 12 sa primerane

vzťahujú aj na osoby konajúce v mene alebo v záujme organizátora alebo

predávajúceho.

§ 14

Dohľad

(1) Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna

veterinárna a potravinová správa28) nad ponukou a predajom potravín,

b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady

verejného zdravotníctva29) nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov,

c) Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a

poskytovaním služieb,

1. nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené

v písmenách a) a b), alebo

2. počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

§ 15

Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a) poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2, § 6 alebo § 9 ods. 1,

b) poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 5 až 8, § 5 ods. 1 alebo

ods. 2, § 8 ods. 4 alebo § 9 ods. 4,

c) poruší povinnosť podľa § 4 ods. 4 alebo § 9 ods. 2,

d) poruší povinnosť podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4, alebo

e) poruší povinnosť podľa § 11 ods. 3, 6 alebo ods. 7 alebo § 12 ods. 1

alebo ods. 2.

(2) Orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa

a) odseku 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur,

b) odseku 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur,

c) odseku 1 písm. c) pokutu od 100 do 5 000 eur,

d) odseku 1 písm. d) pokutu od 1000 do 33 000 eur,

e) odseku 1 písm. e) pokutu od 500 do 16 500 eur.

(3) Orgán dohľadu okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 nariadi porušiteľovi

zdržať sa protiprávneho konania.

(4) Horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak

predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už

bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa

právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(5) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a

následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo

spôsobenej ujmy.

(6) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7) Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán

dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch

rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložiť

najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom

konaní.30)

(9) Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa odseku 2 počas 12 mesiacov

opakovane bezdôvodne znemožní, neprimeraným spôsobom zabráni alebo inak

sťaží uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods.

1, považuje sa toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti

predávajúceho.27)

§ 16

Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez

oprávnenia na podnikanie.

§ 17

Prechodné ustanovenia

(1) Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na

základe zmlúv uzavieraných mimo miesta podnikania a zmlúv uzavieraných na

diaľku, sa spravujú ustanoveniami doterajších predpisov, ak tento zákon v

odseku 2 neustanovuje inak.

(2) Ustanovenia § 8 ods. 3 a 4, § 9 ods. 1, 2, 4 a 5, § 10 ods. 1, 3, 4 a 7

sa od 13. júna 2014 použijú aj na právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv

uzavieraných mimo miesta podnikania alebo zmlúv uzavieraných na diaľku,

uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak právne vzťahy z

týchto zmlúv trvajú aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(3) Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia

podľa doterajších predpisov.

(4) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "podomový predaj"

vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "predaj tovaru alebo poskytovanie

služieb mimo prevádzkových priestorov predávajúceho". Ak sa v doterajších

právnych predpisoch používa pojem "zásielkový predaj" vo všetkých tvaroch,

rozumie sa tým "predaj tovarov alebo poskytovanie služieb na diaľku".

§ 18

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom

predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č.

118/2006 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z. a zákona

č. 367/2013 Z. z.

§ 19

Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v

prílohe č. 1.

________________________________________

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb.,

zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb.,

zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb.,

zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb.,

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z.,

zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z.

z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z.

z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z.

z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003

Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č.

404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona

č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z.,

zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z.,

zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z.

z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009

Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č.

130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona

č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Na všetky právne vzťahy,

ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia

Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného

práva.".

2. V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenami s) až v), ktoré znejú:

"s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku

v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo

spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia

záväzku spotrebiteľa,

t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie

dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,

u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď

pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v

podstatne kratšom čase,

v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol

pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola

upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté

protiplnenie.".

3. V § 53 ods. 7 sa vypúšťajú slová "k nehnuteľnosti".

4. V § 54 ods. 1 sa slovo "priznáva" nahrádza slovami "alebo osobitné

predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú".

5. V § 614 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

"(2) Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec

kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak

predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a

nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má

kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

(3) Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy

kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v

určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a

predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od

zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej pri

Váš nákupný košík je prázdny

Košík

Nový tovar

Kniha
ŠLABIKÁR ŠŤASTIA 5. + 4.
Nová cena: 20 €27 € (ušetríte 25.93%)

Akcie

CD
MISFITS
Nová cena: 10 €22 € (ušetríte 54.55%)

Výpredaj

Šnúrky do topánok
HVIEZDY - RUŽOVÉ
Nová cena: 0,99 €3,29 € (ušetríte 69.91%)

Šlabikár šťastia 4