Reklamácie a storno objednávky


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Upozorňujeme vás, že objednávku evidujeme až do doby, kým nebude celá vyexpedovaná, alebo stornovaná jednou, či druhou stranou.

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky. Ak vaša zásielka ešte nebola expedovaná, objednávku obratom stornujeme.

V súlade s obchodným zákonníkom ma spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak však koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme o následovné:

Prevzatý tovar zašlite späť na adresu uvedenú v doklade o kúpe (priložená faktúra). Pritom musíte dodržať nasledujúce podmienky:

  1. Tovar, ktorý budete odosielať v rámci odstúpenia od zmluvy späť na našu adresu musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky použitia, musí byť nepoškodený, nenosený, kompletný (aj s bonusmi, návodom a pod.) a s originálnym dokladom o kúpe (prípadne inak preukázateľne doložiť uzatvorenie zmluvy).
  2. Neposielajte tovar na dobierku, neprevezmeme ho. Tovar posielajte výhradne doporučene a odporúčame ho poistiť, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu a poškodenie behom cesty k nám. Uschovajte si podací lístok, aby ste nám v prípade "zatúlania sa" zásielky vedeli nadiktovať podacie číslo zásielky.
  3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak sa poruší spotrebiteľom ich originálny obal, vstupeniek na koncerty, tovarov vyrobených na objednávku, periodickej tlače a kníh nedodávaných v ochrannom obale. Taktiež sa nevzťahuje na produkty zákazkovej výroby, táto informácia je uvedená pri produktoch (napr. vyšívané výrobky).
  4. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.) je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru a je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade nesplnenia podmienok č. 1) síce dochádza k platnému odstúpeniu od zmluvy, ale predávajúci môže voči kupujúcemu spotrebiteľovi uplatniť právo plynúce z jeho bezdôvodného obohatenia v zníženej hodnote vráteného tovaru. V tomto prípade ma spotrebiteľ právo svoje odstúpenie od zmluvy vziať späť, pokiaľ s tým bude predávajúci súhlasiť.

V prípade nesplnenia podmienky č. 3., alebo 4., nedochádza k platnému odstúpeniu od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Ako predávajúci má firma práva na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime rovnakým spôsobom aký ste si zvolili pri platbe, alebo prevodom na váš účet (najlepšie je do balíka vložiť papier, kde uvediete vaše číslo účtu, kam si prajete vrátiť sumu za tovar) a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Zákazník má právo alternatívne riešiť spotrebiteľský spor (ARS) ak mu predávajúci odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť nereagoval do 30 dní. Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR: zoznam Zákazník má právo zvoliť si subjekt ARS.

 

Formulár na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prebratia zásielky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prebratia zásielky.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (mailom, sms, telefonátom, listom zaslaným poštou) na adrese HladoHlas Group s.r.o., Rumunskej armády 1/6, Martin 036 01, mail: objednavky@hiraxhsop.sk, telefón 00421/948/000503. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Pokyny na vyplnenie:

1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.

3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

a) doplňte spôsob vrátenia tovaru

– „Tovar vyzdvihneme.“ alebo

– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte ...... [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;

– „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;

c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.


Prajeme vám príjemné nakupovanie v HIRAX Shope!

Váš nákupný košík je prázdny

Košík

Nový tovar

Akcie

Peňaženka
LEBKY - ŠEDÉ, BIELE A ČIERNE 01
Nová cena: 5,99 €6,99 € (ušetríte 14.31%)

Výpredaj

Tričko pánske dlhý rukáv
ONE DIRECTION 01 - VÝPREDAJ
Nová cena: 5,99 €14,99 € (ušetríte 60.04%)

Tri diely Šlabikára šťastia v luxusnom kartónovom balení a v pevnej väzbe. Limitovaná edícia!